การปฏิเสธความรับผิดโดยข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Limited Responsibility

อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (Single Convention on Narcotic Drugs) ลงนาม ณ กรุงเวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1961 ได้กำหนดให้การครอบครอง นำเข้า และขนส่งเมล็ดกัญชานั้นไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้ถอดถอนเมล็ดกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษที่มีการควบคุมในระดับสากล แม้ว่าการครอบครองเมล็ดกัญชาจะไม่เป็นความผิดทางอาญาในประเทศสเปน แต่การปลูกต้นกัญชาอาจส่งผลให้เกิดโทษทางปกครองและอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 368 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 36.18 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ Herbies Seeds ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ในทางที่ผิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ขายให้แก่ผู้ใช้ Herbies Seeds และโดเมนต่างๆ ของ Herbies Seeds ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสเปนเสมอ

หนังสือบอกกล่าวด้านการขาย

Herbies Seeds และโดเมนอื่นๆ ทั้งหมดของ Herbies Seeds ดำเนินการขายและจัดส่งเมล็ดกัญชาให้แก่บุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าเหล่านั้นจะไม่ถูกใช้งานอย่างละเมิดกฎหมาย ลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าจากร้าน Herbies Seeds จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความเข้าใจกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับกัญชาในประเทศของตนเอง และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอย่างเต็มที่

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา เป็นการยืนยันว่า คุณได้ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศในประเทศที่คุณอาศัยอยู่อย่างถูกต้อง และการสั่งซื้อมีความปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจสั่งซื้อ

โปรดทราบ: คุณจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยสมบูรณ์จึงจะสามารถสั่งซื้อเมล็ดกัญชาจาก Herbies Seeds ได้! แม้ว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศสเปนและประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่คือ 18 ปีบริบูรณ์ แต่คุณจะต้องตรวจสอบและเคารพกฎหมายท้องถิ่นของคุณก่อนเสมอ

หนังสือบอกกล่าวด้านการงอก

การทำให้เมล็ดกัญชางอกถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก Herbies Seeds จำหน่ายเมล็ดกัญชาเพื่อใช้สำหรับเป็นของที่ระลึก ของสะสม อาหารนก หรือเหยื่อตกปลา เราขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า เราจะไม่ขายเมล็ดกัญชาให้แก่บุคคลที่เราเชื่อว่าอาจนำเมล็ดกัญชาไปปลูกในประเทศที่การปลูกกัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

Herbies Seeds ไม่สนับสนุนให้บุคคลใดกระทำการละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ

คำเตือนด้านการจัดส่ง

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการขนส่งเมล็ดกัญชาจะมีความปลอดภัย แต่กฎหมายเฉพาะบางข้อเกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดกัญชาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับเฉพาะในประเทศที่คุณอาศัยอยู่และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นอย่างครบถ้วน Herbies Seeds ขอปฏิเสธความรับผิดชอบและผลสืบเนื่องทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าโดยขาดความรับผิดชอบโดยบุคคลที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านยาเสพติด

Herbies Seeds ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า เราไม่สนับสนุนการใช้ ผลิต หรือจัดหายาเสพติดและสารควบคุมอื่นๆ

คุณควรตระหนักว่า การสูบบุหรี่อาจเป็นอันตรายและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณได้ เรา (Herbies Seeds) ไม่สนับสนุนการสูบบุหรี่

ข้อมูลทั้งหมดที่พบได้ใน Herbies Seeds และโดเมนของ Herbies Seeds ทั้งหมดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกปั่น เอาผิด หรือส่งเสริมการเพาะปลูกยาเสพติดหรือสารควบคุมใดๆ การสั่งซื้อสินค้าจาก Herbies Seeds เป็นการยืนยันว่า คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำของคุณเอง

เราขอแสดงความขอขอบคุณสำหรับคำมั่นสัญญาและความรับผิดชอบของคุณ